Tài chính - Ngân hàng

Gần 71.000 tỷ đồng của SCIC đang được đầu tư vào đâu?

13:10, 01/06/2016

HỒNG QUÂN |

65% tài sản đầu tư vào trái phiếu và tiền nhưng chỉ mang lại cho SCIC khoảng 10% doanh thu. Nguồn thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia chiếm gần 50% tổng doanh thu của SCIC trong năm 2015.

Gần 71.000 tỷ đồng của SCIC đang được đầu tư vào đâu?

Ảnh minh họa.

Tại ngày 31/12/2015 tổng tài sản của SCIC đạt 73.263 tỷ đồng, tăng gần 3% so với đầu năm. Trong đó, 70.866 tỷ đồng đang được SCIC quản lý/đầu tư dưới dạng nắm giữ tiền mặt, cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết, trái phiếu, và đầu tư vào công ty TNHH. Tuy nhiên, một nửa danh mục đầu tư do Tổng công ty thực hiện, phần còn lại do Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triểndoanh nghiệp (Quỹ) nắm giữ. 

Nguồn: Số liệu báo cáo của SCIC 

Đối với Tổng công ty, danh mục đầu tư cuối năm 2015 đạt mức 35.407 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm; chủ yếu do tăng mạnh đầu tư vào trái phiếu (từ 250 tỷ đồng lên 5.450 tỷ đồng), cổ phiếu niêm yết tăng 21,8%; cổ phiếu chưa niêm yết tăng 12,2%. Số dư tiền và tiền gửi kỳ hạn tại ngày cuối năm giảm 23,4% so với đầu năm.

Đối với Quỹ, danh mục đầu tư cuối năm 2015 đạt mức 35.459 tỷ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm do số dư tiền và tiền gửi kỳ tại ngày cuối năm đã giảm 11,7% so với đầu năm. 

Nguồn: Số liệu báo cáo của SCIC 

Tính chung SCIC đang giữ 25.348 tỷ đồng tiền và 20.450 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 64,6% danh mục đầu tư của SCIC tại ngày 31/12/2015. Tuy nhiên, lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu chỉ đóng góp khoảng 10% doanh thu của SCIC trong năm 2015, tỷ trọng đóng góp này giảm gần ½ so với năm 2014 có thể giải thích do lãi suất tiền gửi năm 2015 đã giảm.

Trong khi đó, khoảng 35% danh mục đầu tư vào các doanh nghiệp (cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết và công ty TNHH) mang lại cho SCIC gần 47,6% doanh thu. 

 Nguồn: Số liệu báo cáo SCIC

Năm 2015 SCIC đã đẩy mạnh thanh lý các khoản đầu tư tài chính/thoái vốn khỏi các công ty, thu về 4.787 tỷ đồng (tính riêng SCIC mẹ) và 5.030 tỷ đồng (SCIC hợp nhất); tăng mạnh so với năm 2014 chỉ thu về 2.197 tỷ đồng (SCIC mẹ) và 2.232 tỷ đồng (SCIC hợp nhất). Trong năm 2015 SCIC và các thành viên đã chi đầu tư tài chính 4.606 tỷ đồng.

Năm qua, SCIC đạt 7.850 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, riêng công ty mẹ lợi nhuận sau thuế đạt 7.655 tỷ đồng. 

Theo BIZLIVE

Ý kiến bạn đọc

Gửi Bình Luận